Vooruitgang geboekt maar onvoldoende

Hoewel op verschillende terreinen vooruitgang is geboekt, zijn de tussendoelen van het nationale gewasbeschermingsbeleid voor waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid nog niet gehaald. Dit blijkt uit het PBL-onderzoek ‘Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd’.

 

In het tussenrapport wordt het nationale gewasbeschermingsbeleid 2013 – 2023 geëvalueerd en bekeken in hoeverre de verschillende gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen op koers liggen bij het terugdringen van de milieubelasting. Het rapport is vrijdag gepresenteerd in Den Haag aan alle stakeholders waaronder de sectie Agrarisch loonwerk van CUMELA Nederland.

Maurice Steinbusch, beleidsmedewerker Agrarisch loonwerk is teleurgesteld over de eerste berichtgevingen in de media over het rapport. “De presentatie van het Planbureau was veel genuanceerder dan de berichtgeving deze ochtend in vele landelijke nieuwsmedia. Jammer dat nieuwsmedia alleen de focus leggen op landbouwgif, drinkwater en glyfosaat”, aldus Steinbusch. “Op alle vlakken is namelijk een duidelijke vooruitgang en het is onduidelijk in hoeverre normen zijn overschreden. Het gaat alleen om het aantal overschrijdingen.”

Waterkwaliteit verbeterd

Steinbusch noemt het goed om te zien dat in de periode 2013-2017 de waterkwaliteit duidelijk is verbeterd. “Het geeft ook aan dat er nog werk aan de winkel is. Met name werd bij de presentatie benoemd dat in een aantal sectoren zoals glastuinbouw en fruitteelt, nog stappen gezet moeten worden.”

Om verdere verbetering van de waterkwaliteit te bereiken is het belangrijk te weten wat de emissieroutes zijn en welke stoffen nog gevonden worden in een bepaald gebied vindt Steinbusch. “Gevonden stoffen kunnen namelijk ook afkomstig zijn van niet-deskundig gebruik buiten de landbouw, in bebouwd gebied. Dit laten ook resultaten zien uit het landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen. In sommige gebieden is de milieubelasting voornamelijk afkomstig uit bebouwd gebied. Sowieso heeft het sectiebestuur uitgesproken dat het terugdringen van emissies een onderwerp is waar we als loonwerksector zelf flink mee aan de slag moeten.”

Voedsel is veiliger geworden

Sinds 2010 neemt het aandeel overschrijdingen van de Europese normen voor voedselveiligheid in het Nederlandse voedselpakket af. Deze afname geldt vooral voor in het buitenland geproduceerd voedsel. Voor Nederlandse voedselproducten was dit aandeel al laag. Met ander woorden: ons voedsel is veiliger geworden. “Het is goed te mogen vaststellen dat we veilig voedsel produceren in Nederland”.

Achtergrond

Met maatregelen uit de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst wil het kabinet de gewasbeschermingspraktijk verder verduurzamen, met als doel om in 2023 te voldoen aan de internationale eisen voor milieu, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden. De PBL-publicatie Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd is de tussenevaluatie van de nota over het tijdvak 2013-2018. Het rapport zal gebruikt worden door de werkgroepen die momenteel het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 uitwerken. In een aantal werkgroepen levert de sectie Agrarisch loonwerk een bijdrage.

Nota Geintegreerde gewasbescherming nader beschouwd