Varend materieel moet gecertificeerd

Vanaf 1 januari 2019 is voor alle drijvende werktuigen en grote pleziervaartuigen een binnenvaartcertificaat verplicht. Dit geldt voor alle varende werktuigen die cumelabedrijven gebruiken, van maaiboot tot koppelponton. Om tijdig in het bezit te zijn van een certificaat is het verstandig om het werktuig vóór 1 november te laten keuren.

 

De certificatieplicht vloeit voort uit Europese regelgeving die al in 2009 is ingegaan. Er gold echter een overgangsperiode van tien jaar en die loopt nu bijna af. In de tussenliggende periode is onder andere door CUMELA Nederland en de Vereniging van Waterbouwers overlegd met de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over het maken van een goede vertaalslag van de Europese regelgeving naar de Nederlandse praktijk. Vooral omdat de regelgeving toegespitst was op zware en grote boten.

Afgelopen week is er definitief overeenstemming bereikt over een praktische vertaalslag van de Europese wetgeving naar de Nederlandse praktijk. Vooral omdat hier met veel relatief kleine drijvende werktuigen wordt gewerkt. Het ministerie werkt momenteel aan de juridische vertaling van deze afspraken in een nieuwe regeling.

Vast staat dat elk werktuig en elke boot voor volgend jaar gekeurd zal moeten worden om een certificaat te krijgen. Momenteel wordt gewerkt aan een checklist die eigenaren kunnen gebruiken om voor de keuring zoveel mogelijk punten in orde te maken.

Lichtere eisen
De vereenvoudigde regeling voor kleinere drijvende werktuigen geldt voor de volgende type vaartuigen.
a.  Lengte minder dan 20 meter;
b. Volume (lengte x breedte x diepgang) minder dan 100 m3;
c. de kiel is gelegd na 30 december 2008.

Oudere vaartuigen
Voor vaartuigen die voor 1 januari 2009 in gebruik zijn genomen geldt een aanvullende regelgeving. Deze moeten wel worden gekeurd, maar volgens een aangepast regime. In de wetgeving heet dit de overgangsbepaling ‘geen klaarblijkelijk gevaar.’
Dit houdt in dat een expert beoordeeld of de boot nog steeds veilig is. Hij doet dat door te kijken naar de volgende punten:
- Cascosterkte en huiddikte;
- Stuurwerk en stuurmachine (incl. stuurautomaat indien aanwezig);
- Vrij zicht;
- Ankerinrichting;
- AIS en Marifoonverbinding/bediening;
- Gasinstallatie (indien aanwezig);
- Brandveiligheid (handblussers en indien aanwezig vaste blusinstallatie);
- Reddingsmiddelen;
- Manoeuvreereigenschappen (kunnen met een proefvaart worden aangetoond);
- Achterstallig of matig onderhoud.

Wie van deze regeling gebruik wil maken, moet zorgen op tijd een aanvraag tot certificering gedaan te hebben. Het is daarvoor belangrijk om de aanvraag vóór 1 november 2018 bij de certificerende instelling in te dienen.

Momenteel werkt CUMELA samen met de drie keuringsinstanties, BSCNBKB en Register Holland aan een praktische checklist. Zodra deze bekend is wordt deze gepubliceerd op de website van CUMELA Nederland.