DSC00260 (2) (Klein).jpeg

Ondanks de rijenbemesting op dit perceel, groeien de wortels gewoon alle kanten op en komen ze binnen acht weken in de hele zone tussen twee rijen mais.