Weinig effect vervallen landbouwregeling

Het in het belastingplan 2018 aangekondigde vervallen van de landbouwregeling heeft voor Cumelabedrijven waarschijnlijk relatief weinig effect. Onduidelijk is nog in hoeverre de werkzaamheden voor de agrarische sector nu naar het 21 procent tarief gaan.

  • DSC03512 (Medium).JPG

    Het sloten schonen is één van de werkzaamheden waar nu wel eens onduidelijkheid is over het btw tarief. Laag voor de agrarische sector, hoog voor overheden.

Het vorig jaar al aangekondigde vervallen van de landbouwregeling in de BTW wordt definitief nu het wetsvoorstel deze week op Prinsjesdag is aangekondigd. Het gevolg is dat alle landbouwbedrijven nu BTW plichtig worden. Om binnen de landbouwregeling de belastingdruk op peil te houden voor de deelnemende bedrijven werden sommige goederen en diensten voor agrarische bedrijven in he lage btw tarief geplaatst. Nu de regeling vervalt, verdwijnen volgens het Ministerie van Financiën ook een aantal van deze aangepaste tarieven. Onduidelijk is nog of voor loonwerk ten behoeve van de agrarische sector de btw nu ook naar 21 procent gaat. Voordeel voor bedrijven zou zijn dat ze nu voor al het werk 1 tarief kunnen gaan hanteren. Nadeel zou zijn dat de factuur omhoog gaat en er door de voorbelasting sprake zou zijn van een iets hogere liquiditeitsbehoefte.

Positief over extra investeringen

Cumela Nederland is blij dat de goede economische situatie waar Nederland in verkeert ook positief uitwerkt voor de sector. De in de miljoenennota aangekondigde extra investeringen in het wegennet en het waterbeheer zijn een stimulans voor de sector.

Hoewel de miljoenennota weinig beleidsaanpassingen kent, is de CUMELA Nederland blij met een aantal toezeggingen die vanuit verschillende ministeries is gedaan. Zo is er waardering voor het beschikbaar stellen van 6,2 miljoen euro extra voor het Groene onderwijs. Dit geld is nodig omdat steeds meer leerlingen kiezen voor het groene onderwijs. CUMELA Nederland vindt dit goed nieuws omdat er zorgen zijn over voldoende arbeidspotentieel in onze nog steeds groeiende sector.

Op het gebied van de arbeidsvoorwaarden vraagt het kabinet om aandacht voor de concurrentie op de arbeidsmarkt als gevolg van de globalisering. De regering constateert dat veel Nederlanders hier de vruchten van plukken, maar dat dit niet geldt voor iedereen en niet op alle terreinen. Zo moeten mensen steeds vaker concurreren met werknemers uit andere landen, waarbij soms niet voor iedereen dezelfde spelregels gelden of worden gehanteerd. Cumela Nederland onderschrijft de noodzaak voor heldere regels inzake gelijk loon voor gelijk werk. Maar waarschuwt directeur Michiel Pouwels; “Dit mag niet leiden tot extra administratieve lasten, zoals de laatste jaren door invoering van de registratieplicht, inlenersaansprakelijkheid, ketenaansprakelijkheid, wet bescherming persoonsgegevens al is gebeurd. De sector wil graag minder regels om zo in een groeiende bedrijfstak makkelijk nieuw personeel aan te kunnen nemen.”

Omgevingswet

De organisatie is blij dat de nieuwe Omgevingswet, die is bedoeld om de wet en regelgeving rond het aanvragen van vergunningen sterk te vereenvoudigen, later wordt ingevoerd. Deze wet moet alle regelgeving op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bundelen. De invoering van de wet stond gepland op 1 juli 2019. Deze datum wordt nu losgelaten. Volgens de minister wordt de vertraging van de wet veroorzaakt door de complexiteit van de ministeriële regelingen en de vier aanvullingswetten. Ook het optuigen van een gemeenschappelijk digitaal systeem waarmee alle betrokkenen informatie kunnen delen verloopt trager dan gedacht. Een nieuwe datum is nog niet genoemd. CUMELA Nederland blijft zorgen houden over de decentrale regelgeving die ontstaat als gevolg van de nieuwe Omgevingswet. De kans dat de sector op het platteland te maken krijgt met een veelheid aan gemeentelijke regelingen bijvoorbeeld rond geluid blijft groot.

Mestverwerking
De aankondiging dat voor hoogwaardige mestverwerking bijna 10 miljoen euro wordt ingezet om mest te verwerken tot een waardevolle meststof of tot grondstoffen voor andere doeleinden kan rekenen op ondersteuning van de organisatie. Pouwels waarschuwt dat dit geld dan wel echt voor hoogwaardige mestverwerking moet worden ingezet. ”Het is dan wel van belang dat het gaat om producten waar vraag voor is vanuit de afzetmarkten. Mestverwerking heeft alleen zin als het eindproduct aansluit bij de behoefte van de klanten.”
 

Cumela Nederland is enthousiast over de aankondiging van Economische zaken dat ze in 2018 gaat werken aan een bodemstrategie, omdat een gezonde bodem van belang is voor bodemvruchtbaarheid, waterbergend- en vochtleverend vermogen en het vastleggen van koolstof in de bodem. Het onderschrijft volgens de organisatie de eigen ambitie van de komende jaren om zich als sector te ontwikkelen als specialist op dit gebied. Pouwels; “Een betere bodem, is ons terrein. We zullen dus graag met het Ministerie in gesprek gaan hoe we hier een bijdrage aan kunnen leveren.”