Verbod op sleepvoetbemester deels ongedaan gemaakt

Het verbod op het toedienen van mest met de sleepvoetbemester is door Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, deels ongedaan gemaakt. Dit doordat er nu toch in 2019 mest mee mag worden uitgereden wanneer de mest verdund is. Een techische borging is nu nog niet nodig, maar de veehouder moet wel kunnen aantonen dat de mest verdund is. CUMELA Nederland is blij dat er eindelijk duidelijkheid is. 

Het verbod op de sleepvoetbemester is onderdeel van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) en had al veel eerder ingevoerd moeten worden. Elke keer ontbraken er echter alternatieven, waardoor het verbod op de lange baan geschoven werd. Nu gaat het verbod wel door, maar niet helemaal. Zolang de mest verdund wordt met water mag de bemester namelijk gewoon gebruikt worden. Een methode die nog eens een extra reductie van de ammoniakemissie moer gaan opleveren.

Onzekerheid voorbij

Met de uitspraken van Schouten is een einde gekomen aan de onzekerheid die net na de zomer ontstond toen Schouten bekend maakte het verbod door te willen zetten. Zij stelde toen dat de pulse trackbemester een alternatief was, wat het verbod rechtvaardigde. Ook verdunnen van mest werd toen al genoemd, maar dat zou alleen mogen wanneer dit technisch geborgd kon worden, omdat hier controle met het oog niet mogelijk is. De pulse trackbemester bleek al snel een dood spoor te zijn, want de fabrikant maakte bekend de machine niet te gaan produceren. Datzelfde kon ook gesteld worden van het verdunnen van mest, omdat er gewoon niet voldoende tijd meer over was om dat te regelen, wat meerdere malen door CUMELA Nederland onder de aandacht gebracht werd. 

Woensdag 19 december kwam dan toch het verlossende antwoord, waardoor er op klei- en veengrond toch mest uitgereden kan worden. Omdat er te weinig tijd over is om de technische borging te realiseren, aldus Schouten, maar ook omdat ze rekening wil houden met de voorschriften die er komen in het kader van de Versterkte Handhavingsstrategie Mest ziet ze in 2019 en 2020 af van de vereiste borging. Zo wil ze "desinvesteringen voorkomen". Schouten zegt dat ze van plan is de eisen begin 2019 op te stellen. Het streven is om de regelgeving per 1 januari 2021 in te laten gaan.

Boer verantwoordelijk

Schouten legt in 2019 de bal bij de boer. "Gedurende 2019 en 2020 moet door de boer bij controle aannemelijk gemaakt worden dat hij bij aanwending van de drijfmest deze met water in de verhouding van één deel water en twee delen mest heeft verdund." Schouten gaat de NVWA vragen om in het handhavingsplan 2019 de naleving van dit alternatief expliciet mee te nemen. Middels monitoring wordt ook nog eens gekeken of de verwachte emissiereductie wordt gehaald. Er zit een kleine maar aan, want als de resultaten tegenvallen gaat Schouten nog wel een keer bekijken of dit alternatief moet worden "heroverwogen".  

Ondertussen worden zowel de pulse trackbemesting als het verdund uitrijden van mest met de sleepvoet, met technische borging, opgenomen in een ministeriële regeling.