Vanaf 2021 mest aanwenden met AGR-GPS

Landbouwminister Carola Schouten is van plan om vanaf 2021 het gebruik van agr-gps en wellicht NIR verplicht te stellen bij al het uitrijden van mest. Dit staat niet alleen verstopt in een bijzinnetje in de toelichting bij de regelgeving rond het sleepvoetverbod, maar is ook aan de orde gekomen in het overleg over het nieuwe robuuste mestbeleid vertelde Hans Verkerk tijdens de sectie bijeenkomst mest.

 

  • DSC02642 (Klein).jpeg

    Nu gebruiken loonwerkers het gps systeem vooral om de mest exact toe te dienen. Vanaf 2021 zou dit ook gekoppeld moeten zijn aan de gegevens van RVO om dit precies te kunnen volgen.

Een eerste aankondiging van het voornemen om ook bij het aanwenden van mest te gaan werken met apparatuur die dit digitaal monitort, was al te lezen in de kamerbrief over de versterkte Handhaving Mest. Schouten stuurde die brief eind september naar de Kamer. Daarin geeft de minister aan dat ze onderzoekt of het mogelijk is de aanwendingsapparatuur te voorzien van sensoren die de werking en positie vastleggen. Hiermee wordt het, volgens haar, mogelijk om digitaal toezicht te houden.

In de brief die deze week naar de Kamer werd gestuurd, over de alternatieven voor de sleepvoetbemester, is dit nog iets duidelijker te lezen. Daarin zegt de minister dat ze de borging van de verdunning van mest bij gebruik van de sleepvoet gelijk wil invoeren met de algemene verplichting dat het aanwenden van mest digitaal gemonitord moet worden.

Geen verrassing

Voor Hans Verkerk, secretaris van de sectie mest van CUMELA Nederland is dit geen verrassing vertelde hij op de bijeenkomst van de sectie deze week bij Vervaet in Biervliet. “In een bijeenkomst over het toekomstige robuuste mestbeleid werd deze zienswijze ook al naar voren gebracht. Daarin wordt duidelijk aangegeven dat het de bedoeling is dat vanaf 1 januari 2021 alle mest die wordt uitgereden met behulp van digitale apparatuur voor verantwoording en monitoring gevolgd kan worden. Dit betekent, analoog aan de vrachtwagens, voorzien van apparatuur die aangeeft waar de bemester zich bevindt, waarbij ook de hoeveelheid die wordt toegediend wordt vastgelegd. Daarbij wordt ook gesproken over de mogelijkheid om via NIR de hoeveelheid stikstof en fosfaat vast te leggen.”

Onrendabel

Met deze maatregel wil de minister de ruimte die er nu nog is om op een bedrijf met hoeveelheden per ha te spelen inperken. Tegelijkertijd zal dat een grote rem geven op de mogelijkheden van boeren om zelf mest uit te rijden. Afhankelijk van de keuze die de minister maakt, betekent dit dat boeren zullen moeten investeren in een systeem om via gps de bemester te koppelen aan de systemen van RVO (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Iets wat volgens Verkerk in veel gevallen onrendabel zal zijn. “Een dergelijke regeling betekent dus fors investeren voor loonbedrijven, maar ook de mogelijkheid om meer werk bij klanten uit te kunnen voeren.”

Overigens past een dergelijke stap, volgens Verkerk, goed in het denken over een nieuw, robuust mestbeleid. “Met een dergelijke stap zou je heel eenvoudig aan de eisen van het Europese nitraatbeleid kunnen voldoen. Dat eist namelijk alleen dat je per ha niet teveel stikstof uit mest toedient. Met het digitaal monitoren zou je daar perfect aan voldoen Dan heb je het hele ingewikkelde systeem dat nu is opgezet niet meer nodig.”

Tekst: Toon van der Stok

Foto: Cumela Communicatie