Positief over kabinetsplannen

Het is goed dat het kabinet ervoor kiest om werken meer lonend te maken vindt CUMELA Nederland in een reactie op de deze week gepresenteerde miljoenennota en kabinetsplannen. Teleurstelling blijft er over het uitblijven van maatregelen rond het landbouwverkeer. We zetten de belangrijkste effecten voor de cumelasector op een rij.

 

Wijzigingen in belastingstelsel

De verlaging van de belastingen in de huidige tweede en derde schijf van de inkomstenbelasting zorgen ervoor dat werknemers komend jaar netto meer in handen krijgen. Belangrijk nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Naast de verlaging van het belastingtarief van 40,85 naar 38,10 procent in de tweede en derde schijf, worden ook de algemene heffingskorting en de maximale arbeidskorting verhoogd. Ook dit levert de werknemer netto een hoger salaris op. CUMELA Nederland vindt het jammer dat er niet gekozen is voor verlaging van de werkgeverslasten om het vast in dienst nemen van werknemers zoals het kabinet wil te stimuleren.

Voor aftrekposten op inkomen zoals niet alleen hypotheekrente maar ook de MKB- winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek geldt dat deze langzaam worden afgetopt tot 37,05% in 2023. Het effect van deze aftrekposten wordt dus jaarlijks lager. Dit betekent een oplopende lastendruk voor ondernemers.

Gunstig voor ondernemers in een bv of nv is de verlaging van de vennootschapsbelasting. Dit gebeurt in drie jaarlijkse stappen. In 2019 wordt de eerste schijf verlaagd van 20 naar 19%. De tweede schijf gaat van 25 naar 24,30%. Vanaf 2020 dalen die tarieven vpb naar 17,5% en 23,90%. In 2021 naar 16% en 22,25%.  De eerste schijf loopt tot en met € 200.000 winst, de tweede schijf geldt voor winst boven € 200.000. Voor cumelaondernemers een gunstige maatregel, want de meesten vallen binnen de eerste stap.

Investeringen in infrastructuur

De aangekondigde extra investeringen in de infrastructuur met een extra uitgave van 2 miljard komend jaar is een mooie stimulans voor de sector. Ongetwijfeld zullen de aangekondigde verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo, de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht,  de N 33 tussen Zuidbroek en Appingedam en de verlenging van de A16 bij Rotterdam tot veel extra werk leiden voor leden van CUMELA Nederland.

Invoering APK-plicht snelle tractoren en registratie

Teleurstellend noemt Janneke Wijnia, algemeen directeur van CUMELA Nederland het opnieuw ontbreken van duidelijkheid rond de APK-plicht voor snelle tractoren en het kenteken. “Een gemiste kans, want vorige week was er al een akkoord op hoofdlijnen na een overleg met vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties. Jammer dat er alsnog een partij is gaan dwarsliggen waardoor er nu nog steeds geen zicht op een regeling is.”

CUMELA Nederland betreurt het dat er nu nog steeds geen wetsvoorstel is terwijl de minister van Infrastructuur en Waterstaat eind vorig jaar al aan de Tweede Kamer heeft toegezegd om in 2018 een aangepast wetsvoorstel voor invoering van een APK- en kentekenplicht voor tractoren te presenteren. In het overleg van vorige week was er een duidelijke en breed gedragen uitspraak welke aspecten (registratie, kentekening en snelheidsverhoging naar 40 km/u) in het aangepaste wetsvoorstel geregeld dienen te worden. Het is nu wachten op nieuw overleg met de betrokken partijen, opdat er dit jaar nog een nieuw wetsvoorstel waarin de APK-plicht voor snelle tractoren wordt geregeld naar de Tweede Kamer kan.

Robuust mestbeleid

Minister Schouten van LNV geeft in haar beleidsdocument aan samen met de maatschappelijke partijen een visie op het toekomstig mestbeleid te willen ontwikkelen. Hierbij wil men komen tot een robuust en daarmee minder fraudegevoelig mestbeleid met een verlaging van de administratieve lasten van ondernemers en lagere uitvoeringskosten bij de overheid. Dit past prima bij het plan van het bedrijfsleven “Samen werken in een eerlijke keten”. CUMELA Nederland denkt graag mee over het nieuwe beleid, hoopt dat er snel stappen worden gezet en zal er voor waken dat lagere administratieve lasten en uitvoeringskosten met elkaar in evenwicht blijven. Daarnaast dienen de lasten volgens de organisatie ook evenwichtig tussen de verschillende schakels in de keten verdeeld te worden.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020

In 2019 vindt discussie en debat plaats over het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020. De Nederlandse inzet, conform het regeerakkoord, is dat het toekomstige GLB minder gerichtwordt op inkomensondersteuning en meer op innovatie en zorg voor een moderne landbouw die economie, mens en leefomgeving verbindt en daarmee maatschappelijk draagvlak creëert. Tevens wil het Ministerie samenwerking en risicomanagement in de sector stimuleren. CUMELA Nederland onderschrijft deze inzet. Ze vraagt wel speciaal aandacht voor (kleinschalige) landbouwbedrijven die gericht en structureel via hun loonwerker (nieuwe) innovaties inzetten. Het gezamenlijk delen van innovaties via een loonwerker vindt CUMELA ook een vorm van risicomanagement (o.a. verlagen machinerisico). Het biedt kleinschalige familiebedrijven in de landbouw toegang tot nieuwe technieken. Het draagt tevens bij aan het efficiënt inzetten van schaarse publieke middelen. Daarom vindt CUMELA Nederland dat ook deze kleinschalige familiebedrijven via hun loonwerkers voor de nieuwe investerings- en of innovatieregelingen in aanmerking moeten komen.

Verduurzamen landbouw

In de eerste landbouwbegroting van het nieuwe Ministerie van LNV worden middelen vrijgemaakt om stappen te zetten in het kader van de recent uitgebrachte landbouwvisie. Deze is genaamd: Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Pijlers voor het beleid in de open teelten zijn een gezonde bodem, het sluiten van kringlopen en het stappen maken in geïntegreerde gewasbescherming. Verder staat de verdienpositie van de agrariër in de keten centraal. CUMELA onderschrijft de aandacht voor het laatste onderwerp van harte. Een agrariër die loon krijgt naar werken schept ook ruimte voor zowel agrariërs als agrarisch loonbedrijf om veranderingen in de bedrijfsvoering door te voeren met betrekking tot de andere pijlers als gezonde bodem, het sluiten van kringlopen en het maken van verdere stappen in geïntegreerde gewasbescherming.

Gezonde bodem

LNV heeft enige maanden geleden haar bodemstrategie bekend gemaakt. Hierin is aandacht voor bodemvruchtbaarheid,  optimaliseren van het waterbergend- en vochtleverend vermogen en voor het vastleggen van koolstof in de bodem. Dit draagt mede bij aan het realiseren van klimaatdoelstellingen. Dit wordt samen met externe partijen uitgewerkt in een bodemprogramma. CUMELA Nederland onderschrijft het belang van een goed beheer en gebruik van de bodem. Ze wil de bewustwording rond bodemgebruik vergroten door samen met andere partijen bij te dragen aan het bodemprogramma. Concreet wordt nu samengewerkt aan de bewustwording over mogelijke bodemverdichting tijdens de bietenoogst. CUMELA vindt dat hierin niet alleen gekeken moet worden naar een bodemvriendelijke bietenoogst maar ook naar de bewaring, verlading en transport.

Wijzigingen in VAMIL/MIA/EIA en btw

De energie-investeringsaftrek (EIA), de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) blijven bestaan. Wel wordt het aftrekpercentage voor de EIA verlaagd van 54,5 procent naar 45 procent.

Komend jaar gaat het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Als ondernemer is het effect zeer beperkt, alleen in de dagelijkse boodschappen zal dit doortellen.

Rond de jaarwisseling is het voor ondernemers wel even opletten. Levert u goederen of diensten in 2019, maar heeft uw klant al in 2018 betaald? Dan geldt hiervoor het btw-tarief van 6%. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het btw-tarief van 9%.

Let op: Maakt u in 2018 offertes voor goederen of diensten die u in 2019 gaat leveren en betaald krijgt? Dan moet u nu al een btw-tarief van 9% rekenen.

Belasting op storten en verbranden van afval

De afvalstoffenbelasting wordt per 1 januari 2019 verhoogd van € 13,21 per ton tot € 31,39 per ton. Dit is meer dan een verdubbeling! Hou daar rekening mee bij de tarieven die u hanteert voor het innemen van afval.

Minder mogelijkheden afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Vanaf 2019 kunt u gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als deze op de balans staan voor een bedrag dat hoger is dan de WOZ-waarde. De balanswaarde mag niet onder de WOZ-waarde komen. Is de balanswaarde al minder dan de WOZ-waarde, dan kunt u niet meer op uw gebouw afschrijven. Voor gebouwen die u niet zelf gebruikt, gold deze beperking al.

De beperking van de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik geldt alleen voor bedrijven en organisaties die aangifte vennootschapsbelasting moeten doen.

Versobering BBL-subsidie:

Werkend leren blijkt in de cumelasector één van de meest succesvolle manieren om leerlingen aan ons te binden. Daarom zijn we blij dat een forse bezuiniging is afgewend. Toch wordt de subsidie iets versoberd. Dit terwijl we juist van mening zijn dat er meer moet worden geïnvesteerd in goed praktijkonderwijs.

Het is wel goed dat er extra geld beschikbaar komt voor het praktijkonderwijs, waarbij er 4,4 miljoen beschikbaar komt voor de groene opleidingen.