Hulp bij aanpak emissie vanaf percelen

Om loonwerkers en boeren te helpen meer grip te krijgen op de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen van percelen aan te pakken is er nu de perceelemissiescan. Een belangrijk middel om de waterkwaliteit te bewaken, maar ook om het behoud van de huidige middelen veilig te stellen. 

De laatste tijd is er steeds vaker discussie over gewasbeschermingsmiddelen. Om te voorkomen dat er het gebruik van steeds meer middelen aan banden gelegd wordt is het daarom noodzakelijk om steeds zorgvuldiger om te gaan met de middelen. Een onderdeel daarvan is het voorkomen van afspoeling van middelen van percelen, waardoor ze in grondwater terechtkomen

Speciaal hiervoor werd de perceelemissiescan in het leveren geroepen door het Toolboxwaterteam. Daarmee kan het risico op afspoeling in kaart gebracht worden, maar er worden ook tips gegeven om afspoeling te voorkomen. In de eerste plaats richt de scan zich op de boeren, maar ook voor cumelabedrijven kan het een goed hulpmiddel zijn. 

Beperking emissie vanaf perceel belangrijk
 
"Gewasbeschermingsmiddelen kunnen via verschillende routes vanaf het perceel in het oppervlaktewater terecht komen., bijvoorbeeld door drift, met regenwater via drainage, oppervlakkige afstroming en door uitspoeling. Factoren die van invloed zijn op de mate van afspoeling zijn onder meer: de infiltratiecapaciteit en het waterbergend vermogen van de bodem, bodemverdichting en het risico op plasvorming. Uit onderzoek blijkt dat emissie vanaf het perceel een belangrijke route is waarlangs gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar dit kan uiteindelijk leiden tot drastische beperkingen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen", zo licht Maurice Steinbusch toe, beleidsmedewerker agrarisch loonwerk bij Cumela.
 
Perceelsemissiescan biedt handvatten

"Het invullen van de perceelsemissiescan is gratis", aldus het CLM Onderzoek en Advies. "Door het invullen van de scan op www.perceelsemissiescan.nl kunnen agrariërs  en loonwerkers eenvoudig zien waar op de percelen risico is op emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Zij vullen vragen in over de infiltratiecapaciteit, verzadiging en waterhuishouding van hun percelen en zien meteen waar nog risico op emissie vanaf het perceel is."
 
Ook zien degene die de scan invullen wat de geldende regelgeving is op dit vlak en worden maatregelen toegelicht die ze kunnen nemen om emissie vanaf het perceel te verminderen. CLM: "Dat begint bij duurzaam bodembeheer, met maatregelen zoals het verbeteren van de structuur, het stimuleren van bodemleven, het verhogen van het organische stofpercentage en het vergroten van de infiltratiecapaciteit van de bodem. Met grondbewerkingstechnieken kan worden bewerkstelligd dat er geen hemelwater over het perceel stroomt. Bijvoorbeeld door drempels te maken tussen de ruggen, of door bij de zaaibedbereiding een wafelstructuur aan te brengen. Als er toch water van het perceel afstroomt, kan dit worden opgevangen in een infiltratiegreppel - parallel aan de sloot - die het afstromende water opvangt, zodat het niet in de sloot terechtkomt."

Toolbox Emissiebeperking

Met de Toolbox Emissiebeperking willen Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland, Agrodis en Cumela gezamenlijk emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verminderen. De perceelsemissiescan is ontwikkeld door Broos Water op verzoek van TOPPS (Train Operators to Promote best management Practices &Sustainability) en is een aanvulling op de Toolbox Water.