Herziene vrijstelling plantenresten stelt eisen aan vervuiling

Begin 2019 is de herziene Vrijstellingsregeling plantenresten ingegaan. Daarmee is onder meer aan de wens om de afstand waarop plantenresten op of in de bodem gebracht mogen worden uitgebreid tot vijf kilometer. Nieuw is ook dat er een definitie is gemaakt van schoon en onverdacht materiaal, waar die definitie er eerder niet was. Daaruit blijkt dat plantenresten ten hoogste 0,5 gewichtsprocent aan bodemvreemde bestanddelen mogen bevatten. 

Vanaf 1 januari 2019 geldt de herziene Vrijstellingsregeling plantenresten. Die stelt onder meer dat de afstand waarin de plantenresten toegepast mogen worden verruimd is van een kilometer naar vijf kilometer. Nieuw in de regeling is ook dat er eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de plantenresten die onder de vrijstelling meegenomen worden. 

Schoon en onverdacht

In de oude regeling werd ook al genoemd dat de plantenresten schoon en onverdacht moesten zijn, maar wat dat dan precies inhoudt werd niet omschreven. In de nieuwe regeling gebeurt dat wel en wordt er gesproken over de verontreiniging en over invasieve plantenresten. De hoeveelheid toegestane vervuiling is hierbij vastgesteld op ten hoogste 0,5 gewichtsprocent bodemvreemde bestanddelen. Bodemvreemde materialen zijn niet-biologisch afbreekbare delen. Voorbeelden zijn plastic, glas en papier. Bij invasieve plantenexoten wordt met name gekeken naar de Japanse duizendknoop. Wordt er exoten aangetroffen in het maaisel dan moet er overgegaan worden op zorgvuldige verwerking, bijvoorbeeld via hygiënisatie in een composteerproces.  

Iets anders wat aan de orde komt in de vrijstelling is de behandeling van de plantenresten. In feite is alleen een minimale mechanische behandeling, zeven of verkleinen, toegestaan die helpt om plantenresten op of in de bodem te brengen. Onder de plantenresten wordt dan land- en bosbouwmateriaal verstaan, materiaal wat een behandeling heeft ondergaan zoals composteren of bokashi valt dan niet onder de regeling. Ook tussenopslag valt niet onder de regeling.   

Bodemvruchtbaarheid

Onder meer het verruimen van de afstandseis was een belangrijk punt voor CUMELA Nederland omdat dit bijdraagt aan het lokaal op peil houden van bodemvruchtbaarheid van landbouwpercelen. Hoe de kwalificering van de vervuiling in de praktijk gaat uitpakken is nog onduidelijk.