"Er komt heel veel werk voor cumelabedrijven aan"

Op 20 maart vinden zowel de verkiezingen voor de Provinciale Staten als die voor het waterschap plaats. Dan wordt het algemeen bestuur gekozen die onder meer gaat meepraten over de omgang met het veeweidegebied, het beheer van dijken en beheer van de waterhuishouding. Zaken die ook de cumelabedrijven direct of indirect raken. Vast staat dat er heel veel werk voor de cumelabedrijven aankomt, aldus Hans Pereboom, lid van het algemeen bestuur bij de Drents Overijsselse Delta.  

  • stem.JPG

    Op 20 maart vinden de waterschapsverkiezingen plaats

Pereboom zit via een geborgde zetel in het algemeen bestuur. Wat inhoudt dat hij een zetel heeft, in dit geval vanuit de agrarische sector. Het is een zetel die hij al heel lang inneemt. Vanuit die ervaring geeft hij aan dat ondernemers er goed aan doen hun stem te geven aan degene die zich bezighouden met goed waterbeheer, wat inhoudt een goede afstroom bij te veel neerslag, en maatregelen bij droogte. "Maar kijk ook of er sprake is van een nuchtere en zakelijke duurzaamheidsagenda."

Gebiedskennis belangrijk

Cindy Schilder - Harte, van kraanbedrijf De Draai, staat voor deze verkiezingen op de kieslijst voor het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), maar was de laatste jaren al bij het waterschap betrokken via haar functie als steunfractielid. Zij geeft als advies om te kiezen voor een lokale partij. "Dit omdat gebiedskennis erg belangrijk is, maar ook omdat die partijen meer los staan van de landelijke regering. We hebben geen democratische dijken alleen veilige."

Actuele onderwerpen zijn het waterpeil en behoud van de waterkwaliteit. Waarbij Schilder- Harte zegt dat bij het HNNK de discussie speelt hoe om moet worden gaan met de nieuwe zuiveringstrap, bedoeld om microplastic, hormoon- en medicijnresten uit het water te halen. "Dat kost geld en al gaat het maar euro's het is toch een verhoging."

De laatste dagen was er in de media ook weer een opleving van de discussie over gewasbeschermingsmiddelen. Iets wat ook verband houdt met waterkwaliteit. Daarover zegt Pereboom: "Probeer een zakelijke insteek te houden en het feitelijk te houden. Vanuit de feiten heb je recht van spreken. Tegelijk is het zo dat wanneer het scheef zit je het moet aanpakken." 

Wat te doen met het waterpeil?

Een andere discussie die Schilder- Harte benoemt is de omgang met de veeweidegebieden. "Er zijn partijen die ze aan de natuur terug willen geven, maar wij zien via onderwaterdrainage en kleikorrels nog mogelijkheden om het gebied voor de boeren te behouden."

Dat het waterschap worstelt met het grondwaterpeil blijkt mede uit de maatregelen die het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zet. Zo maakt het waterschap bekend de automatische koppeling tussen het grondwaterpeil en de bodemdaling los te laten. Die hoopt zo dat andere partijen ook een bijdrage gaan leveren om bodemdaling tegen te gaan. Waar dat niet lukt wordt vanaf 2030 het waterpeil nog maar 75 procent aangepast aan de bodemdaling. Alleen wanneer eigenaren zelf maatregelen nemen of wanneer de grond niet meer op dezelfde manier gebruikt kan worden gaat de ingreep niet door. Waarmee er niet direct een gevaar is, maar het geeft wel aan welke richting het op gaat. 

Veel werk

Via de klanten krijgen de cumelabedrijven te maken met het waterschap, maar deze is tegelijkertijd zelf ook een belangrijke opdrachtgever. "Er liggen grote uitdagingen", zegt Pereboom. "Via het Hoogwaterbeschermingsprogramma komt er heel, veel werk aan voor de cumelabedrijven." Uiteindelijk is de belangrijkste taak van de waterschappen de veiligheid garanderen. Om die opdrachten te krijgen zullen de ondernemers echter wel in gesprek moeten gaan met de waterschappen. Zo blijken inschrijvingen nog niet altijd goed te gaan. Pereboom zegt wel dat het werk er sowieso komt ongeacht wat de uitkomst is van de verkiezingen. 

Via de waterschapsverkiezingen krijgen ondernemers de kans om zelf mee te gaan praten in het bestuursorgaan, wat voor de sector zo belangrijk is. Ondernemers die zich bijvoorbeeld al verkiesbaar gesteld hebben zijn: Cindy Schilder- Harte (hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) op plaats zes voor Natuurlijk BBW, Jaco Gerritsen (waterschap Rijn en IJssel) op plaats zes voor de VVD, Jacco Fluks (waterschap Hunze en Aa's) op plaats drie voor de VVD en Astrid Verweij (waterschap Amstel, Gooi en Vecht) op de tweede plaats voor het CDA.

Kan er op u gestemd worden?

In aanloop naar de verkiezingen blijven we aandacht besteden aan dit onderwerp. Bent u een van de ondernemers waarop gestemd kan worden of weet u een ondernemer waarop gestemd kan worden laat het ons dan weten. Dat kan via: grondig@cumela.nl.