Emissie gewasbescherming moet sterk omlaag

In 2030 moet er nagenoeg geen emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu meer zijn. Ook op producten moet het residu naar nagenoeg nul. Dit stelt minister Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselbeleid (LNV) in de 'Visie gewasbescherming 2030' die ze deze week iook namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) presenteerde. Onder meer precisieland- en tuinbouw gaat hierin volgens de ministers een grote rol spelen.    

Weerbare rassen, weerbare planten en een weerbaar teeltsysteem moeten gaan helpen om het streven in de visie uit te laten komen. Ook de inrichting van het teeltsysteem speelt hierin een rol, terwijl een belangrijke ondersteuning geleverd moet worden door precisieland- en tuinbouw. Ze beseft dat dit waarschijnlijk nog niet zonder chemis zal kunnen, want zo schrijft ze;  "Waar gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn hebben laag-risicomiddelen de voorkeur en worden emissiebeperkende technieken ingezet om de uitstoot naar het milieu te verminderen."

Middelen behouden

Het is een ambitieuze visie, maar wel een die nodig is volgens haar. Zo stelt zij dat er een economisch perspectief moet blijven voor de land- en tuinbouw met voldoende financiële ruimte om te investeren in duurzaamheid. Tegelijk moet ervoor gezorgd worden dat er voldoende adequate maatregelen en gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar blijven om ziekten, plagen onkruiden in het transitieproces te blijven beheersen en zou er een stimulans moeten komen voor innovatieve gewasbeschermingsmiddelen. 

Onder meer de drukregistratievoorziening vormt een onderdeel van het traject naar het streefdoel van de visie. In de kamerbrief laat Schouten weten: Naast driftreductie is meer nodig om emissie naar oppervlaktewater te voorkomen. Het heeft geresulteerd in een breed pakket aan maatregelen die de emissie vanuit open teelten terug moet dringen tot nagenoeg nul. Zo wordt in 2019 in steeds meer sectoren de maatlat schoon erf ingevoerd en dat geldt ook voor het protocol nullozing. Ook wordt er gewerkt aan manieren om de afspoeling van het perceel te minimaliseren, wat vooral bestaat uit pilots en het beoordelen daarvan. 

Nieuwe technologieën  

De strategie gaat dan ook uit van een weerbare plant, maar ook van de ontwikkeling van nieuwe technologieën. "Dat is een hoge ambitie omdat de benodigde systemen, de kennis en de technologie nog niet of slechts beperkt bestaan en dus moeten worden ontwikkeld. De visie biedt de Rijksoverheid en belanghebbenden een kompas voor die nieuwe ontwikkelingen," stelt Schouten.