Cumela ziet kansen in plan landbouwcoalitie

"Wij zijn blij met de eensgezindheid in de sector en hopen dat de overheid wil meewerken aan het snel realiseren van de plannen", zegt Janneke Wijnia, directeur Cumela Nederland over de plannen die de landbouwcoalitie presenteerde. Wordt alles gerealiseerd dan hoopt de sector de emissie in de landbouw met 7 tot 9 procent te kunnen verlagen. Ook de cumelasector kan en wil hieraan bijdragen. "Ik zie diverse aanknopingspunten waarbij de inzet van onze leden kan helpen."

 

Het landbouwcollectief presenteerde 20 november haar plannen om uit de stikstofimpasse te komen. Plannen die tot stand kwamen met hulp van alle boerenbelangenbehartigers en boerenactiegroepen en alleen al daardoor is het een uniek document. Het collectief maakte ook bewust de keuze om alleen primaire partijen mee te laten praten en geen partijen die indirect aan de agrarische sector verbonden zijn. Wijnia roept de overheid op om mee te werken aan de realisatie van de plannen

In totaal streeft het collectief er naar om 7 tot 9 kTon ammoniak te besparen, wat neerkomt op 7 tot 9 procent van de huidige totale emissie in de landbouw. Dat gaat de sector doen door een aantal maatregelen te nemen. De belangrijkste daarvan zijn de stoppersregeling in de varkenshouderij, het verminderen van eiwit in het voer, het toevoegen van water bij het zodenbemesten en het stimuleren van het beweiden. Het uitgangspunt is de emissie tot onder de 100 kTon te brengen, want dat zou volgens het collectief de huidige uitstoot zijn. Iets wat mede het gevolg is van de krimp in de veehouderij over 2018 en 2019. 

Cumelasector kan helpen

Aan een aantal van de voorgestelde kortetermijnmaatregelen kan de cumelasector direct een bijdrage leveren concludeert Wijnia. “Voor een heleboel van onze leden is het al gewoon om bij het sleepslangen water aan de mest toe te voegen. Wij zien het gebruik van deze techniek ook nog steeds toenemen, dus kunnen dit voor weinig kosten realiseren voor de veehouders mits er voldoende beschikbaar water in de buurt is. Anders is dit als het met de tank moet, dan stijgen de kosten wel flink omdat we dan veel meer kuubs moeten vervoeren.”

Veel effect wordt er ook verwacht van het verminderen van de hoeveelheid eiwit in het voer. In totaal zou daarmee 2,5 kTon ammoniak te besparen zijn. Deels door het aanpassen van de hoeveelheid eiwit in het veevoer, deels door het aanpassen van de ruwvoederwinning. Met name aan dit laatste kan de cumelasector een bijdrage leveren door gerichter te adviseren over het juiste moment van maaien en een aangepaste bemesting.

Verdunnen van mest in de stal

Naast de maatregelen voor de korte termijn doet het landbouwcollectief ook een aantal voorstellen voor de lange termijn die onderzocht moeten worden, zoals het aanpassen van stalsystemen, het opnieuw dieper gaan injecteren van de mest en bijvoorbeeld het in de zomer verdunnen van de mest in de stal.

Voor het realiseren van deze plannen vraagt het landbouwcollectief een extra bijdrage van het ministerie van € 2,9 miljard voor de komende vijf jaar. Dit geld is nodig om de extra kosten te vergoeden en om nieuwe maatregelen te onderzoeken op hun bijdrage aan de vermindering van de emissie.

Voorwaarde is geen generieke krimp

Als randvoorwaarde stelt het collectief dat er geen generieke krimp komt van de veestapel en dat vergunde rechten gehandhaafd blijven. Verder eist de groep dat de bespaarde ammoniakrechten beschikbaar blijven voor de sector en dat deze verhuurd kunnen worden aan andere sectoren. Ook dit moet bijdragen aan het betaalbaar houden van de te nemen maatregelen.