Cumela blij met PBL policybrief ‘Stikstof in perspectief’

Het planbureau voor de leefomgeving (PBL) publiceerde vrijdag 13 december een policybrief genaamd ‘Stikstof in Perspectief’. Hierin rekent het PBL geen mogelijke beleidsmaatregelen en kosten door maar analyseert hoe Nederland in de huidige situatie is beland en laat zien dat voor kansrijke lange termijn oplossingsrichtingen, met het oog op natuur én vergunningverlening, breder gekeken dient te worden dan stikstofreducerende maatregelen.

 

Dit is een zeer interessante en waardevolle uiteenzetting van de problematiek volgens de verantwoordelijk Cumela beleidsmedewerkers Teun Jansen en Nico Willemsen. “Als de politiek bereid is de focus op de reducerende maatregelen los te laten en de beschreven oplossingsrichtingen voor de lange termijn in deze policybrief serieus te overwegen kan dat in belangrijke mate bijdragen aan het de-escaleren van de stikstofimpasse. Hopelijk draagt dit bij tot nuchterheid in het debat."

Er zijn meer oplossingen dan alleen depositieverlaging
PBL stelt dat om aan de doelen van de Habitatrichtlijn te voldoen, er aan verschillende condities gewerkt kan worden om de kwaliteit van Natura2000-gebieden in stand te houden, dan wel te verbeteren. Ook de onderlinge samenhang van de verschillende oplossingen is belangrijk. Volgens het PBL kunnen natuurdoelen worden verwezenlijkt waarbij ook een gepaste economische ontwikkeling mogelijk blijft. Wel zal stikstofreductie als onderdeel van het breder geheel altijd belangrijk blijven. De drie redenen om niet alleen op reductie te fixeren zijn: regionaal op de langere termijn slechts beperkte ruimte voor vergunningverlening, maatschappelijke controverse rondom modelberekeningen leeft voort en deze eenzijdige aanpak voor verbetering natuur is niet het meest effectief.

PBL geeft een uiteenzetting van de technische, juridische achtergronden van Nederland en andere Europese landen. Ook legt PBL uit in welke situatie Nederland is beland na de uitspraak van de Raad van State en dat daardoor de focus van de overheid is komen te liggen op het voorkomen van een verdere toename van de stikstofdepositie. Want diezelfde uitspraak van de Raad van State biedt ook kansen voor andere/bredere doelformuleringen. Het staat de overheid namelijk voor een groot deel vrij om aan de hand van de uitspraak, en binnen de kaders van de Habitatrichtlijn en nationale wet zelf, te bepalen wat zij als doel zou willen formuleren. Het verbeteren van natuurkwaliteit is daarbij een voor de hand liggende en geschikte methode. Daarbij kan gedacht worden aan: waterkwaliteit en kwantiteit verbeteren, natuurgebied inrichten en extra leefgebied creëren.

Een goede rol spelen
Maatregelen waarbij bovendien de kennis en kunde van de cumelaondernemer bij uitstek een goede rol kan spelen. "We gaan de bevindingen van het PBL dankbaar gebruiken bij de te voeren gesprekken met politiek en natuurbeheerorganisaties. Het zal ons helpen te laten zien dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden en dat de cumelasector graag samen met hen die uitdaging aangaat."