Controles waterschappen op gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Meerdere waterschappen hebben aangekondigd dit jaar extra te controleren op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen langs slootkanten.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat met name letten op het gebruik van de juiste spuitdoppen en het respecteren van de teeltvrije zone.

Waterschap de Dommel let met name of er gewasbeschermingsmiddelen in watergangen en taluds langs sloten (incl. teeltvrije zone) worden gebruikt.  Ze onderkent echter ook haar verantwoordelijkheid als terreinbeheerder om probleemonkruid aan te pakken. Op verzoek maaien ze bijvoorbeeld akkerdistel weg.

Waterschap Vechtstromen liet eerder deze maand al weten dat ze meer waarschuwingen en proces verhalen hebben moeten geven na hun eerste veldcontroles. In het najaar worden er ook controles op erven van agrariërs en loonwerkers uitgevoerd. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar in- en uitwendig reinigen van de veldspuit. Er wordt dan ook een monster genomen van afvalwater dat wordt onderzocht op gewasbeschermingsmiddelen.

Waterschappen hebben laten weten dat overtredingen niet alleen kunnen leiden tot een procesverbaal maar ook tot een korting op de uitbetaalde toeslagrechten. Belangrijke aandachtspunten voor als u spuitwerkzaamheden langs sloten wilt uitvoeren zijn:

  • Gebruik goedgekeurde driftreducerende  doppen of technieken langs slootkanten;
  • Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de teeltvrije of spuitvrije zone is niet toegestaan. Uitgezonderd is de handmatige pleksgewijze toepassing met juiste apparatuur. Meer weten over pleksgewijze toediening leest u op de website Toolbox Water.
  • Reinig uw veldspuit niet op een wasplaats die waswater loost op riool of oppervlaktewater.